Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Józef Malec

Józef Malec

Radny

Okręg: , zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: powołany - 21.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych stała II/13/2018 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-12-20 12:05:53 Ustalenie porządku obrad. III sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2018-12-20 12:09:31 Przyjęcie protokołu Nr I/2018. III sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2018-12-20 12:49:41 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. III sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2018-12-20 13:44:27 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2019 - 2025. III sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2018-12-20 13:47:00 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kamieńskiego na rok 2019. III sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2018-12-20 13:48:52 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat obowiązujących na obszarze Powiatu Kamieńskiego w 2019 r. za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym przez Starostę Kamieńskiego parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpeinia od usunięcia pojazdu. III sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2018-12-20 12:54:55 Autopoprawka Zarządu Powiatu do przedłożonego projektu budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok. III sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2018-12-20 12:26:02 Autopoprawka Zarządu Powiatu do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok. III sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2018-12-20 12:43:47 Pierwsze głosowanie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok. III sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2018-12-20 13:20:27 wniosek radnego Rudnika o zdjęcie kwoty 60.000 zł z remontu DD Wisełka z przeznaczeniem na 1. 50.000 zł remont drogi dojazdowej do szpitala 2. 10,000 zł stypendia dla uczniów III sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim przeciw
2018-12-20 13:41:53 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2019 v2 III sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-13 12:39:20 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodwaczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodwaczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty. IV Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-13 12:41:06 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/13/2018 Rady powiatu w kamieniu Pomorskim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu. IV Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-13 14:25:35 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kamieńskiego. IV Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-13 12:42:38 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/141/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prwo oswiatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Kamieńskiego. IV Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-13 12:43:32 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie, ul. Słowiańska 2, 72-510 Wolin. IV Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-13 12:44:21 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7, 72 - 400 Kamień Pomorski. IV Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-13 12:49:27 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Hodowli Koni, Technikum Rolniczego, Technikum Agrobiznesu kształcących w zawodach: technik hodowli koni, technik rolnik, technik agrobiznesu wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach w Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach. IV Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-13 13:11:05 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim. IV Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-13 13:36:22 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim. IV Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-13 13:40:14 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim. IV Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-13 13:45:13 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim. IV Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-13 12:22:37 Przyjęcie protokołu Nr II/2018. IV Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-13 12:23:19 Przyjęcie protokołu Nr III/2018. IV Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-13 13:47:41 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Powiat Kamieński zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu IV Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-13 14:10:32 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w Lubinie, gmina Międzyzdroje na rzecz Gminy Międzyzdroje z 99% bonifikatą od jej ceny. IV Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-13 12:08:36 zmiana porządku obrad - wprowadzenie punktu w brzmieniu: "Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Powiat Kamieński zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu". IV Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-13 12:13:59 zmiana porządku obrad - wprowadzenie punktu w brzmieniu: " Podjecie uchwały w sprawie wyrażena zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w Lubinie, gmina Międzyzdroje na rzecz Gminy Międzyzdroje z 99% bonifikatą od jej ceny". IV Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-13 12:18:39 zmiana porządku z pkt 9 na 22 IV Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-13 12:21:17 przyjęcie porządku obrad IV Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-13 14:14:52 zmiana porządku obrad o zdjęcie uchwały o zmianę statutu Powiatu Kamieńskiego IV Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim przeciw
2019-04-08 12:10:28 Ustalenie porządku obrad. V sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-04-08 12:11:28 Przyjęcie protokołu Nr IV/2019. V sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-04-08 15:09:51 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok oraz zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w spawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2019. V sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-04-08 15:12:50 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2019 - 2025. V sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-04-08 15:14:45 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kamieńskim na 2019 rok finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. V sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-04-08 15:17:58 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Kamień Pomorski w formie porozumienia zadania zarządcy dróg powiatowych nr 3034Z, 3020Z, 3035Z,3026Z, 3031Z, 3023Z, 3032Z znajdujących się na terenie miasta Kamień Pomorski. V sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-04-08 15:19:01 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach, Benice 12, 72-400 Kamień Pomorski. V sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-04-08 15:20:25 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu pn.: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. V sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-04-08 15:22:01 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/2019 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim. V sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-04-08 15:29:55 Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim. V sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim wstrzymał się
2019-04-08 15:31:59 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/14/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. V sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-04-08 15:38:14 Zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim. V sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-04-08 12:07:36 Wprowadzenie puntu 4 - omówienie sytuacji szpitala V sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-04-08 14:47:12 Zmiana porządku obrad V sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-04-08 14:52:31 Przyjęcie Uchwały w sprawie wytyczenia kierunku działania Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim w zakresie łączącej Powiat Kamieński ze spółką EMC Instytut Medyczny S.A. umowy dzierżawy V sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-04-16 13:10:23 Podjecie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/13/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu. VI sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-04-16 15:52:24 Podjęcie uchwały w sprawie apelu do Ministra Zdrowia, Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Szczecinie. VI sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-04-16 15:50:17 Zmiana porządku obrad VI sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-06-26 12:29:04 Przyjęcie protokołu Nr V/2019. VII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-06-26 12:29:57 Przyjęcie protokołu Nr VI/2019. VII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-06-26 12:39:16 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim za 2018 rok. VII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-06-26 12:40:44 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kamieńskiego za 2018 rok. VII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-06-26 12:53:08 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budetu za 2018 rok. VII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-06-26 12:51:38 Przegłosowanie autopoprawki Zarządu Powiatu do przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kamieńskigo za 2018 rok. VII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-06-26 13:08:55 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim za 2018 rok. VII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-06-26 13:45:39 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Dziwnów w formie porozumienia zadania zarządcy części drogi powiatowej nr 1022Z Łukęcin - Strzeżewo. VII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-06-26 13:47:33 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Świerzno w formie porozumienia zadania zarządcy drogi powiatowej nr 1021ZBorucin - Świniec - Jatki VII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-06-26 13:48:39 Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kamieniu Pomorskim wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim. VII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-06-26 13:49:23 Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Kamieniu Pomorskim. VII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-06-26 13:50:12 Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim. VII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim wstrzymał się
2019-06-26 13:37:56 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok. VII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-06-26 13:41:58 Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dróg nr 3032Z, 3039Z, 3029Z położonych w Kamieniu Pomorskim dotychczasowych kategorii dróg powiatowych. VII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-06-26 12:22:41 zmiana porządku obrad (uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie EMC Instytut Medyczny SA ul. Pilczycka 144-148 z siedzibą we Wrocławiu dotacji celowej ) VII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-06-26 13:31:11 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie EMC Instytut Medyczny SA ul. Pilczycka 144-148 z siedzibą we Wrocławiu dotacji celowej na prace modernizacyjne nieruchomości położonej w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Szpitalnej 10 (działka 133/1, obręb 3). VII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-06-26 13:35:55 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok VII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-08-27 12:09:06 porządek obrad VIII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-08-27 12:11:21 Przyjęcie protokołu Nr VII/2019. VIII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-08-27 12:16:20 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiej państwowej Strazy Pożarnej. VIII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-08-27 12:45:16 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewodzki Fundusz Wsparcia Policji. VIII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-08-27 12:46:21 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok. VIII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-08-27 12:47:42 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/2019 Rady powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kamieńskim finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. VIII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-08-27 12:49:01 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Kamieńskiego, od dnia 1 wrzesnia 2019 roku. VIII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-08-27 12:50:05 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/198/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie pozbawienia drogi nr 1001Z Wicko - Wapnica - Lubin dotychczasowej kategorii drogi powiatowej. VIII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-08-27 12:59:19 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019 -2023". VIII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-09-18 12:09:11 przyjęcie porządku obrad. X sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-09-18 12:20:39 Podjecie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok. X sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-09-18 12:22:02 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2019 -2025. X sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-09-18 12:25:19 Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego. X sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-09-18 12:18:33 autoporawka do projektu uchwały zmiana budżetu X sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-10-30 12:17:37 Przyjęcie porządku obrad. XI sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-10-30 12:19:20 Przyjęcie protokołu Nr VIII/2019. XI sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-10-30 12:21:28 Przyjęcie protokołu Nr IX/2019. XI sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-10-30 12:22:21 Przyjęcie protokołu Nr X/2019. XI sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-10-30 13:02:51 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok oraz zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w spawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2019. XI sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-10-30 13:05:12 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2019 - 2025. XI sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-10-30 13:19:35 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kamieński. XI sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-10-30 13:39:56 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim. XI sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-10-30 13:41:24 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorski w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące Nr 2 wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim. XI sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-10-30 13:42:25 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorski w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim. XI sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-10-30 13:43:24 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorski w pięcioletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim. XI sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-10-30 13:44:46 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Adama Wodziczki wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. prof. Adama Wodziczki w Wolinie wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie. XI sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-10-30 13:46:25 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum im. prof. Adama Wodziczki wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w pięcioletnie Technikum im. prof. Adama Wodziczki w Wolinie wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie. XI sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-10-30 13:47:54 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach w pięcioletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach. XI sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-10-30 13:49:06 17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Hodowli Koni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach w pięcioletnie Technikum Hodowli Koni wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach. XI sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-10-30 13:50:15 18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Rolniczego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach w pięcioletnie Technikum Rolnicze wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach. XI sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-10-30 13:51:09 19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Agrobiznesu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach w pięcioletnie Technikum Agrobiznesu wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach. XI sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-10-30 13:53:21 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. XI sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-10-30 13:54:21 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kamieńskiego. XI sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-10-30 13:55:37 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym wniesionej przez CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy. XI sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-10-30 13:56:58 Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Starosty Kamieńskiego. XI sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-10-30 12:13:39 zmiana porządku obrad - wprowadzenie w puncie 9 punktu: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/2019 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kamieńskim na 2019 rok finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. XI sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-10-30 13:06:30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/2019 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kamieńskim na 2019 rok finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. XI sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-10-30 12:16:13 Zmiana porządku obrad. Informacja Starosty o sytuacji szpitala XI sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-10-30 13:15:41 autopoprawka do uchwały o nagrodach dla nauczycieli. Komisja Opiniująca. XI sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-12-03 10:14:50 Przyjęcie porządku obrad. XII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-12-03 10:58:24 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2019-2025. XII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-12-03 10:55:11 autopoprawka do projektu uchwały - zmiana załącznika nr 1 do uchwały w sprawie zmiany WPF XII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-12-20 12:17:27 Przyjęcie porządku obrad. XIII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-12-20 12:18:46 Przyjęcie protokołu Nr XI/2019. XIII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-12-20 12:28:41 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok oraz zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2019. XIII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-12-20 12:30:00 Podjęcie uchwły w sprawie ustalenia wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetoweego 2019. XIII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-12-20 12:31:39 Głosowanie nad wniesionymi poprawkami do projektu budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2020 rok. XIII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-12-20 12:33:36 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2020. XIII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-12-20 13:39:24 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2020 -2025. XIII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-12-20 13:41:19 Podjecie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat obowiązujących na obszarze Powiatu Kamieńskiego w 2020 r. za usunięcie pojazdu z drogi i jego przeechowywanie na wyznaczonym prze Starostę Kamieńskiego parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. XIII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-12-20 13:42:36 Pojęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjai pozarządowymi prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2020". XIII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-12-20 13:43:17 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kamieńskiego na rok 2020. XIII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-12-20 13:45:29 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Hodowli Koni, Technikum Rolniczego, Technikum Agrobiznesu kształcących w zawodach: technik hodowli koni, technik rolnik, technik agrobiznesuwchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach w Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Beniach. XIII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-12-20 13:46:37 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Powiatu Kamieńskiego. XIII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-12-20 13:47:29 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałaania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kamieńskiego na lata 2020 -2025. XIII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-12-20 12:15:30 Zmiana porządku obrad- zdjęcie z porządku obrad punktu 14 Podjęcie uchwały w sprawie kierunków działania Zarzadu Powiatu w Kamieniu Pomorskim XIII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-12-20 13:35:30 autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2020 – 2025. XIII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2020-02-27 12:24:32 Przyjęcie porządku obrad wraz z przegłosowaną zmianą do porządku obrad. XIV sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2020-02-27 12:25:35 Przyjęcie protokołu Nr XII/2019. XIV sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2020-02-27 12:26:42 Przyjęcie protokołu Nr XIII/2019. XIV sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2020-02-27 12:52:40 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2020 rok oraz zmiany Uchwały Nr XIII/90/2019 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2020. XIV sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2020-02-27 12:54:46 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu. XIV sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2020-02-27 12:55:37 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Hodowli Koni, Technikum Rolniczego, Technikum Agrobiznesu wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach, zamiaru przeniesienia kształcenia z Technikum Hodowli Koni, Technikum Rolniczego, Technikum Agrobiznesu do innego Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Benicach. XIV sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2020-02-27 12:56:49 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/263/2014 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie określenia: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz zasad przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole czy placówce, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. XIV sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2020-02-27 12:57:53 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/72/2019 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kamieński. XIV sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2020-02-27 13:01:03 Podjęcie uchwały w sprawie realizacji § 5 ust.1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. XIV sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2020-02-27 12:18:26 Zmiana porządku obrad - wprowadzenie punktu w brzmieniu: "Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samrządu terytorialnego za rok 2019". XIV sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2020-02-27 12:20:23 zdjęcie z 13 punktu porządku obrad projektu uchwały w sprawie kierunków działania Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim. XIV sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2020-05-08 12:55:59 Przyjęcie porządku obrad wraz z naniesioną zmianą. XV sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim - sesja w trybie zdalnym. za
2020-05-08 12:56:48 Przyjęcie protokołu Nr XIV/2020. XV sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim - sesja w trybie zdalnym. za
2020-05-08 13:25:27 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Hodowli Koni, Technikum Rolniczego, Technikum Agrobiznesu wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach, przeniesienia kształcenia z Technikum Hodowli Koni, Technikum Rolniczego, Technikum Agrobiznesu do innego Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Benicach. XV sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim - sesja w trybie zdalnym. za
2020-05-08 13:28:13 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Benicach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach. XV sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim - sesja w trybie zdalnym. za
2020-05-08 13:29:48 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Kamieniu Pomorskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim XV sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim - sesja w trybie zdalnym. za
2020-05-08 13:30:38 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia im. prof. Adama Wodziczki w Wolinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie XV sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim - sesja w trybie zdalnym. za
2020-05-08 13:39:27 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kamieńskim na 2020 rok finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych XV sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim - sesja w trybie zdalnym. za
2020-05-08 14:19:00 Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim. XV sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim - sesja w trybie zdalnym. za
2020-05-08 14:25:54 Zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady powiatu w Kamieniu Pomorskim na rok 2020. XV sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim - sesja w trybie zdalnym. za
2020-05-08 12:47:21 zmiana porządku obrad - wprowadzenie punktu w brzmieniu: "Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach". XV sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim - sesja w trybie zdalnym. za
2020-05-08 14:35:35 zmiana porządku obrad - wpowadzenie projektu uchwały w sprawie uczczenia bliżającej się rocznicy 100-lecia urodzin Papieża, św. Jana Pawła II. XV sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim - sesja w trybie zdalnym. za
2020-05-08 12:20:11 Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia zbliżającej się rocznicy 100-lecia urodzin Papieża, św. Jana Pawła II. XV sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim - sesja w trybie zdalnym. za
2020-05-08 12:53:39 zdjęcie punktu 12 - rozpatrzenie skargi na działalność dyrektora Zarządu dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim. XV sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim - sesja w trybie zdalnym. przeciw
2020-05-08 12:49:14 zmiana porządku obrad - zdjęcie punktu 6 i 14. XV sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim - sesja w trybie zdalnym. przeciw
2020-05-08 14:37:40 Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia zbliżającej się rocznicy 100 lecia urodzin Papieża, św. Jana Pawła II. XV sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim - sesja w trybie zdalnym. za
2020-05-08 14:40:19 podj ecie uchwały w sprawie zamiaru likwiadacji DWD w Międzyzdrojach XV sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim - sesja w trybie zdalnym. za
2020-06-29 12:09:12 Przyjęcie porządku obrad. XVI sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-29 12:10:42 Przyjęcie protokołu Nr XV/2020. XVI sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-29 12:42:54 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim za 2019 rok. XVI sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-29 12:44:40 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kamieńskiego za 2019 rok. XVI sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-29 12:49:47 głosowanie nad autopoprawką Zarządu Powiatu do przedłożonego Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kamieńskiego za 2019 rok. XVI sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-29 12:50:54 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok. XVI sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-29 13:11:37 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim za 2019 rok. XVI sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-29 13:15:22 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2020 rok. XVI sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-29 13:16:44 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/2019 Rady Pwoiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwa;enia zmiany wieloletniej prognozy finanspwej Powiatu Kamieńskiego na lata 2020 -2025. XVI sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-29 13:17:51 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/52/2019 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie pozbawienia dróg nr 3032Z, 3039Z, 3029Z położonych w Kamieniu Pomorskim dotychczasowych kategorii dróg powiatowych. XVI sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2020-06-29 12:05:49 zmiana porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr V/34/2019 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wytyczenia kierunku działania Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim w zakresie łączącej Powiat Kamieński ze spółką EMC Instytut Medyczny umowy dzierżawy. XVI sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim przeciw
2020-09-25 10:50:44 Przyjęcie porządku obrad. XVII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim - 25.09.2020 r. za
2020-09-25 10:52:07 Przyjęcie protokołu Nr XVI/2020. XVII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim - 25.09.2020 r. za
2020-09-25 11:35:12 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2020 rok oraz zmiany Uchwały Nr XIII/90/2019 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Pwoiatu Kamieńskiego na rok 2020. XVII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim - 25.09.2020 r. za
2020-09-25 11:36:50 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/2019 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finasowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2020 - 2025. XVII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim - 25.09.2020 r. za
2020-09-25 11:37:51 Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego. XVII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim - 25.09.2020 r. za
2020-09-25 11:48:50 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/211/2013 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia REGULAMINU określającego wysokość oraz szczegółowe waruni przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadznych przez Powiat Kamieński. XVII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim - 25.09.2020 r. za
2020-09-25 11:50:49 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 163/4 połozonej w obrębie Chrząszczewo, gmina Kamień Pomorski z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, tj. działki nr 71. XVII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim - 25.09.2020 r. za
2020-09-25 10:46:37 zmiana porządku obrad - wprowadzenie punktu w brzmieniu: "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/108/2020 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnospawnych w Powiecie Kamieńskim na 2020 rok finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych". XVII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim - 25.09.2020 r. za
2020-09-25 11:52:06 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały PFRON XVII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim - 25.09.2020 r. za
2020-11-23 13:16:27 Ustalenie porządku obrad. XVIII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2020-11-23 14:41:39 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. XVIII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2020-11-23 14:51:10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2020 rok. XVIII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2020-11-23 14:52:16 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu. XVIII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2020-11-23 14:53:45 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/108/2020 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kamieńskim na 2020 rok finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. XVIII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2020-11-23 15:00:23 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat obowiązujących na obszarze Powiatu Kamieńskiego w 2021 r. za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym przez Starostę Kamieńskiego parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. XVIII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2020-11-23 15:03:23 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. XVIII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2020-12-23 11:11:43 Ustalenie porządku obrad. XIX sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2020-12-23 11:13:07 Przyjęcie protokołu Nr XVII/2020. XIX sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2020-12-23 11:55:34 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 202 rok. XIX sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2020-12-23 12:19:13 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. XIX sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2020-12-23 12:22:55 przegłosowanie autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2021. XIX sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2020-12-23 12:25:01 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2021 uwzględniające przyjęte poprawki. XIX sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2020-12-23 12:41:27 przegłosowanie autopoprawki WPF na lata 2021-2025. XIX sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2020-12-23 12:42:19 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2021-2025. XIX sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2020-12-23 12:46:46 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/108/2020 Rady powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kamieńskim na 2020 rok finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. XIX sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2020-12-23 12:47:32 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kamieńskiego. XIX sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim przeciw
2020-12-23 13:01:34 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej - Komisji Zdrowia Rady Powiatu oraz ustalenia przedmiotu jej działania. XIX sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim przeciw
2020-12-23 12:16:25 przegłosowanie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. XIX sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2020-12-23 12:45:02 podjęcie uchwaly w sprawie rozkladu godzin pracy aptek XIX sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2021-02-22 12:32:24 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy spółki, wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital w Kamieniu Pomorskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale. XX sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2021-02-22 13:00:44 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2021 rok oraz zmiany Uchwały Nr XIX/133/2020 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2021. XX sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2021-02-22 13:02:27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/134/2020 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2021 – 2025. XX sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2021-02-22 13:03:48 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu. XX sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2021-02-22 13:55:04 przekazanie sprawy modernizacji monitoringu parkingu i obiektow ZDP wraz z alarmem do sprawdzenia przez Komisję Rewizyjną XX sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim przeciw
2021-04-15 12:09:27 Przyjęcie porządku obrad. XXI sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2021-04-15 12:13:42 Przyjęcie protokołu Nr XX/2021. XXI sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2021-04-15 13:06:57 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/140/2021 z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu Kamieńskiego na 2021 rok oraz zmiany Uchwały Nr XIX/133/2020 rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2021. XXI sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2021-04-15 13:09:08 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2021 rok oraz zmiany Uchwały Nr XIX/133/2020 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2021. XXI sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2021-04-15 13:10:20 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/134/2020 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2021 – 2025. XXI sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2021-04-15 13:11:15 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kamieńskim na 2021 rok finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. XXI sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2021-04-15 13:12:14 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/13/2019 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu. XXI sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2021-04-15 13:17:40 Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim. XXI sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim wstrzymał się
2021-04-15 13:20:57 Zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. XXI sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za