Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Leszek Szefliński

Leszek Szefliński

Radny

Okręg: , zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: wygaśnięcie mandatu

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-12-20 12:05:53 Ustalenie porządku obrad. III sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2018-12-20 12:09:31 Przyjęcie protokołu Nr I/2018. III sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2018-12-20 12:49:41 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. III sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2018-12-20 13:44:27 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2019 - 2025. III sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2018-12-20 13:47:00 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kamieńskiego na rok 2019. III sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2018-12-20 13:48:52 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat obowiązujących na obszarze Powiatu Kamieńskiego w 2019 r. za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym przez Starostę Kamieńskiego parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpeinia od usunięcia pojazdu. III sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2018-12-20 12:54:55 Autopoprawka Zarządu Powiatu do przedłożonego projektu budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok. III sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2018-12-20 12:26:02 Autopoprawka Zarządu Powiatu do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok. III sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2018-12-20 12:43:47 Pierwsze głosowanie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok. III sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2018-12-20 13:20:27 wniosek radnego Rudnika o zdjęcie kwoty 60.000 zł z remontu DD Wisełka z przeznaczeniem na 1. 50.000 zł remont drogi dojazdowej do szpitala 2. 10,000 zł stypendia dla uczniów III sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim przeciw
2018-12-20 13:41:53 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2019 v2 III sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-13 12:39:20 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodwaczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodwaczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty. IV Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-13 12:41:06 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/13/2018 Rady powiatu w kamieniu Pomorskim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu. IV Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-13 14:25:35 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kamieńskiego. IV Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-13 12:42:38 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/141/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prwo oswiatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Kamieńskiego. IV Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-13 12:43:32 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie, ul. Słowiańska 2, 72-510 Wolin. IV Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-13 12:44:21 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7, 72 - 400 Kamień Pomorski. IV Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-13 12:49:27 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Hodowli Koni, Technikum Rolniczego, Technikum Agrobiznesu kształcących w zawodach: technik hodowli koni, technik rolnik, technik agrobiznesu wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach w Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach. IV Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-13 13:11:05 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim. IV Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-13 13:36:22 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim. IV Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-13 13:40:14 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim. IV Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-13 13:45:13 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim. IV Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-13 12:22:37 Przyjęcie protokołu Nr II/2018. IV Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-13 12:23:19 Przyjęcie protokołu Nr III/2018. IV Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-13 13:47:41 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Powiat Kamieński zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu IV Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-13 14:10:32 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w Lubinie, gmina Międzyzdroje na rzecz Gminy Międzyzdroje z 99% bonifikatą od jej ceny. IV Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-13 12:08:36 zmiana porządku obrad - wprowadzenie punktu w brzmieniu: "Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Powiat Kamieński zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu". IV Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-13 12:13:59 zmiana porządku obrad - wprowadzenie punktu w brzmieniu: " Podjecie uchwały w sprawie wyrażena zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w Lubinie, gmina Międzyzdroje na rzecz Gminy Międzyzdroje z 99% bonifikatą od jej ceny". IV Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-13 12:18:39 zmiana porządku z pkt 9 na 22 IV Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-13 12:21:17 przyjęcie porządku obrad IV Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim za
2019-02-13 14:14:52 zmiana porządku obrad o zdjęcie uchwały o zmianę statutu Powiatu Kamieńskiego IV Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim przeciw